09/357 75 21

directie@vbs-bijenkorf.be

Akkerken 2, 9940 Sleidinge

Schoolreglement

VRIJE BASISSCHOOL DE BIJENKORF

Ons schoolreglement 

Met de inschrijving van je kind in onze school ben je akkoord gegaan met ons schoolreglement. 

Het schoolreglement bevat de rechten en de plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten. 

Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. Het schoolreglement wordt dan besproken op de schoolraad. Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven. 

Onze visie en pedagogisch project

Uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Vrije Basisschool De Bijenkorf is een katholieke school en wil pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. 

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. Een katholieke school is een oefenplaats voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt leerlingen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt. Een katholieke school profileert zich dus als een katholieke dialoogschool.

Volgende wegwijzers helpen ons op weg

1. uniciteit in verbondenheid

Elke leerling is uniek. Hij heeft specifieke talenten en noden die hij gaandeweg ontdekt. Om zelfstandige, verantwoordelijke en gelukkige volwassenen te kunnen worden, hebben leerlingen nood aan gerichte ondersteuning van elkaar, van leraren, ouders en andere opvoeders.

2. kwetsbaarheid en belofte

We zijn tegelijk kwetsbaar én oneindig beloftevol: we hebben onze beperkingen, kunnen gewond of ziek raken en doen niet altijd het goede, ook al willen we dat wel. We hebben ook talenten gekregen en worden uitgenodigd om ze te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te gebruiken.

3. gastvrijheid

Gastvrijheid staat in het christendom centraal: het betekent open staan voor anderen, hen verwelkomen en geruststellen. Het is bruggen bouwen, en over de verschillen heen van elkaar leren.

4. rechtvaardigheid 

Meebouwen aan een rechtvaardige samenleving betekent dat je op school werk maakt van democratische waarden: vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid …

5. duurzaamheid 

Duurzaam omgaan met de wereld betekent er zorg voor dragen. We dienen op een gewetensvolle en menswaardige manier met het leven om te gaan.

6. verbeelding 

Verbeeldingskracht hebben we nodig om ons in te kunnen leven in de eigen positie en die van anderen. Ze vormt een voorwaarden voor een echte dialoog.

7. generositeit

Generositeit is vrijgevig zijn, geven zonder er iets terug voor te verlangen.

 

In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.  De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. Het inzicht in eigen traditie kan verdiept worden door dialoog met andere visies.  

Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen uitdrukkelijk aan bod. 

 

We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen.

De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op :

1. de harmonische ontwikkeling van de hele persoon

In het leerplan komt zowel de persoonsgebonden ontwikkeling als de cultuurgebonden ontwikkeling aan bod. Tussen de ontwikkelvelden is er een voortdurende interactie.

2. de horizontale en verticale samenhang van de inhouden 

Met horizontale samenhang bedoelen we dat leraren voldoende aandacht geven aan de verbanden die tussen verschillende inhouden bestaan. Dat kunnen ze doen door voortdurend inhoudelijke linken te leggen en hun onderwijs zo te organiseren dat die verbanden ook duidelijk worden voor hun leerlingen.

De verticale samenhang bewaken houdt in dat de school de leerinhouden systematisch aan-

brengt vanuit een ontwikkel- of leerlijn. Daarbij dient er aandacht te zijn voor de wijze waarop het kind leert, bijvoorbeeld van een globale naar een gedifferentieerde ervaring, en voor de opbouw van de kennisstructuur of vaardigheid.

3. de integratie van het geleerde in de persoon van de leerling.

We geloven rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. We zorgen

er dan ook voor dat het onderwijs dat leerlingen in onze scholen genieten, zowel bijdraagt aan hun persoonsgebonden als aan hun cultuurgebonden ontwikkeling.

 

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

1. Een positief en veilig leerklimaat 

Om tot een positief leerklimaat te komen is het belangrijk dat we werken aan een warm relationeel school- en klasklimaat dat bijdraagt tot het welbevinden van alle leerlingen

2. Werkelijkheidsnabij onderwijs gericht op betekenisvol leren

De katholieke basisschool wil haar leerlingen voorbereiden op een zelfredzaam leven binnen én buiten de school. Daartoe gaat ze bij haar onderricht uit van werkelijkheidsnabije en voor kinderen relevante leercontexten.

3. Uitgaan van een gezonde leerambitie

We geloven in de groeimogelijkheden van elk kind, in het besef dat een leraar de ontwikkeling van een kind nooit volledig kan bepalen. Mensen zijn niet maakbaar, mensen groeien. Om die groei te realiseren is het belangrijk dat leraren hun leerlingen goed kennen. Dat houdt een goed onderbouwde opvolging van elke leerling in.

We mogen voor elke leerling hoge verwachtingen vooropstellen. Dat getuigt van vertrouwen in de uitkomst van leren. Maar de leerambitie moet ook realistisch afgestemd worden op de individuele aanleg van kinderen.

4. Rijke ondersteuning en interactie

Leren is een interactief en communicatief gebeuren dat gebaat is bij een sterke interactie

5. Benutten van ‘leer-kracht’ van leerlingen en leraren

Dat kan door kinderen systematisch uit te nodigen om hun talenten te tonen en in te zetten, om hun kennis die ze over bepaalde onderwerpen hebben te delen, om over hun ervaringen te vertellen, om te getuigen van situaties en belevingen uit hun eigen leefwereld, om hun vaardigheden te gebruiken en aan elkaar door te geven

6. Een begeleidende lerarenstijl

Door leerlingen te begeleiden in het zoeken naar antwoorden, worden leerlingen onderzoeksvaardig en ontwikkelen ze leerstrategieën. Daardoor stijgt hun ‘leer-kracht’.

7. Effectiviteit van het leren

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een krachtige leeromgeving komen ontegensprekelijk de effectiviteit van het leren in de basisschool ten goede. 

We willen een aanbod rijke ervaringskansen bieden die breed en diepgaand ontwikkelen stimuleren en die gericht zijn op respectievelijk: ontmoeten, zelfstandig spelen en leren, begeleid exploreren en beleven, en geleid spelen en leren.

 

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

1. Omgaan met verschillen tussen kinderen

Leraren werken aan een veilig en positief leerklimaat, waardoor leerlingen zich goed voelen op school en tot leren kunnen komen. In dergelijke omgeving mogen leerlingen fouten maken en wordt hun verschillend ontwikkeltempo gerespecteerd. Leraren hebben daarbij aandacht voor ieders talenten en beperkingen. Het unieke profiel van elke leerling vormt het uitgangspunt voor het onderwijs.

2. Het creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen

We weten dat de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan heel sterk samenhangen met de socio-culturele en economische kenmerken van het gezin waarin ze opgroeien. Het is belangrijk dat we de mogelijke impact van de contextkenmerken van de leerlingen op hun leren en ontwikkeling inschatten. We stippelen dan een gelijkeonderwijskansenbeleid uit om al onze leerlingen gericht te ondersteunen en een brug te slaan met het thuismilieu.

Samenwerking en overleg zijn cruciaal om groeikansen van kinderen te optimaliseren. De belangrijkste partners van de school zijn ouders en andere opvoeders. Zij kennen de kinderen het best en moeten daarom actief betrokken worden bij de ondersteuning

3. Aanpak afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen

Om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen, kiezen leraren voor differentiatie.Voor sommige leerlingen is die brede basiszorg niet voldoende. Zij hebben specifieke onderwijsbehoeften. Soms hebben ze nood aan bijkomende middelen om efficiënt en effectief te kunnen leren. Voor hen voorzien we redelijke aanpassingen. 

Als het zorgaanbod van de school en externe ondersteuning geen antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van de leerling, dan kan een overstap naar een individueel aangepast curriculum in een andere gewone school of een overstap naar een andere (buiten)gewone school op maat een zinvol alternatief zijn.

 

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.  We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met :

 • de ouders, als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. 

Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school.

 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijk draagt voor het beleid van de school.
 • externe begeleiders die ons ondersteunen en vormen en ons helpen bij onze
 • de lokale kerkgemeenschap, die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.
 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

 

visietekst scholengemeenschap / schoolbestuur

Onze scholengroep VZW EDUGO SG wil vanuit een christelijke authenticiteit onderwijzen, opvoeden en besturen, zorgzaam en verbonden in openheid naar een hoopvolle toekomst. 

De belangrijkste wegwijzers voor onze visie zijn gegroeid vanuit verschillende rijke schooltradities die een gedifferentieerd en eigentijds onderwijsaanbod van basisscholen en secundaire scholen garanderen.  Onze missie is verankerd in de lokale context van Gent-Noord en in brede maatschappelijke evoluties.
Als katholieke dialoogscholen laten we ons elke dag inspireren door een christelijk mens- en wereldbeeld in de geest van Jezus. Zo bieden we vergevingsgezind kansen aan vanuit geloof, hoop en liefde. Met respect voor ieders eigenheid, leren we iedereen omgaan met de meerwaarde van diversiteit in onze scholen. 

Vanuit het streven naar welbevinden van iedereen, willen we  kinderen en jongeren hun leergierigheid wekken, hun goesting  aanwakkeren om te leren en te leven en om het beste van  zichzelf en elkaar naar boven te halen. 

Ons doelgericht en gedifferentieerd onderwijsaanbod zet in op  kwaliteit en leerwinst, op kritische zin en autonomie en op  optimale ontwikkelingskansen.  Wij kiezen daartoe voor een eigentijdse didactiek, een krachtige  leeromgeving en excellent onderwijs waar de leerkracht ertoe  doet. 

Vanuit het geloof dat elke mens uniek is, engageren we ons om met  kinderen, jongeren en medewerkers op weg te gaan. Daarbij willen we  ‘hoofd, hart en handen’ aanspreken zodat onze scholen oefenplaatsen  worden van verbondenheid. 

We werken samen met alle betrokkenen, in het bijzonder de ouders,  in dialoog en in gedeelde zorg en verantwoordelijkheid, met aandacht  voor de meest kwetsbaren. Wij willen onze kinderen en jongeren uitdagen tot een open  geest die levenslang wil leren. We stimuleren hen om hun grenzen te verleggen en te groeien  in zelfredzaamheid en probleemoplossend denken.  Zo krijgen ze de ruimte om zich te ontplooien, hun talenten te  ontdekken en te groeien tot verantwoordelijke volwassenen. 

 

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

1       Algemene informatie over onze school

1.1.       Hoe organiseren wij onze school ?

1.1.1.       Onze school

Vrije Basisschool De Bijenkorf (instellingsnummer 025007)

gemengd kleuter- en lager onderwijs

adres :                                    Akkerken 2 (ingang via Schoolstraat)

                                                 9940 Evergem – Sleidinge

website school :                 www.vbs-bijenkorf.be

scholengemeenschap :   SEPTEM

                                                 coördinerend directeur : Van Hulle Peter

                                                 contactgegevens : directeurcodi@gmail.com

schoolbestuur :                  V.Z.W. Edugo Scholengroep

                                                 Sint-Jozefstraat 8

                                                 9041 Oostakker

                                                 ondernemingsnummer : 0455.490.125

1.1.2.       De schooluren

maandag :        van 08.25 uur tot 12.05 uur       van 13.30 uur tot 15.25 uur

dinsdag :           van 08.25 uur tot 12.05 uur       van 13.30 uur tot 15.25 uur

woensdag :       van 08.25 uur tot 12.05 uur

donderdag :      van 08.25 uur tot 12.05 uur       van 13.30 uur tot 15.25 uur

vrijdag :              van 08.25 uur tot 12.05 uur       van 13.30 uur tot 15.25 uur

1.1.3.       Naschoolse studie

Voor de kinderen van de lagere school (vanaf 2de leerjaar) is er een vrijblijvende, betalende mogelijkheid om naar de studie te gaan.

Op maandag, dinsdag en donderdag :

 • een korte studie van 15.35 uur tot 16.05 uur voor klassen 2 en 3.

 • een lange studie van 15.35 uur tot 16.25 uur voor klassen 4, 5 en 6.

We vragen dat kinderen niet vroeger afgehaald worden. Na de studie kunnen kinderen aansluiten bij de naschoolse opvang of met de rijen mee naar huis. Deelname aan studie wordt gemeld aan de leerkracht via de maandelijkse invulkaart of via schoolagenda. Op aanvraag kunnen kinderen uit het 1ste leerjaar, die maar na 17.30 uur worden afgehaald, ook naar de studie gaan.

1.1.4.       Kalender met activiteiten

Op de website van onze school kan u de jaarkalender vinden met alle geplande activiteiten. Maandelijks wordt een brief opgesteld met de kalender van de huidige maand en de daaropvolgende maand. Deze brieven zijn ook na te lezen op de website van de school.

1.1.5.       Het team

Wil je meer weten over ons team of bekijk je graag enkele sfeerbeelden, neem dan zeker eens een kijkje op onze website.

1.1.6.       gemeentelijke naschoolse opvang 

De opvang wordt georganiseerd door de gemeente (op onze school) tegen betaling :

voorschools vanaf 07.00 uur

naschools tot 18.00 uur

op woensdag van 12.20 uur tot 18.00 uur

De gemeentelijke opvang werkt met een scansysteem. Jullie kunnen een badge aanvragen via de website van de gemeente (www.evergem.be).

Je kan de opvang bereiken op het GSM-nummer 0468/29.00.71

Claudine Vandenberghe

Sophie De Coninck

Talia De Keyser

Op pedagogische studiedagen is er geen opvang, tenzij anders aangegeven door een externe organisatie. Tijdens de vakantieperiodes wordt de opvang gecentraliseerd op één plaats (Sleidinge-Dorp 142).

Er wordt een fiscaal attest bezorgd door de gemeente.

Zorg ervoor dat de leerkracht op de hoogte is als uw kind naar de opvang moet.

1.1.7.       pedagogische begeleidingsdienst 

Voor de onderwijskundige en pedagogische ondersteuning kunnen wij rekenen op de diocesane begeleidingsdienst van het bisdom Gent.

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent

1.1.8.       onderwijsinspectie     

De inspecteur basisonderwijs controleert de school en haar werking in opdracht van de subsidiërende overheid.

1.2.       Vaste instapdagen voor de kleinsten

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van volgende  instapdagen :

 • 1ste schooldag na elke schoolvakantie : na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie ;
 • 1ste schooldag van februari
 • 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Op de website van de Vlaamse overheid kan je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen.

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag je kind al vanaf die dag naar school.

Is je kind al 3 jaar, dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de kleuterklas.

1.3.       Nieuwe inschrijving nodig ?

Door een schriftelijke instemming met ons pedagogisch project en dit schoolreglement, is je kind ingeschreven in onze school. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind in principe bij ons ingeschreven.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13199

1.4.       Onderwijsloopbaan

1.4.1.     Taalscreening niveau Nederlands

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening uitvoeren. Die taalscreening onderzoekt hoe goed je kind Nederlands kan. Indien op basis van de resultaten blijkt dat je kind het Nederlands niet genoeg beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke noden. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject.

1.4.2.     Naar het lager onderwijs

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar). De klassenraad van het kleuteronderwijs en indien nodig het lager onderwijs hebben een belangrijke rol bij de toelating tot het lager onderwijs. Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was in het kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen effectief aanwezig in het kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs.

Misschien wil je je kind vroeger naar het lager onderwijs laten gaan. De overstap hangt dan af van de beslissing van de klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager onderwijs.

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. De klassenraad van het kleuteronderwijs geeft je een advies.

1.4.3.     Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een doorlopend leerproces kan volgen. We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling van je kind.

De klassenraad beslist of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend jaar. De beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je kind de beste oplossing is. We doen dat in het belang van de ontwikkeling van je kind. We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe. We geven ook aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind zijn.

1.4.4.     Indeling in leerlingengroepen

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn onderwijsloopbaan van school verandert, terechtkomt. Ook bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) beslissen wij autonoom in welke groep je kind zal zitten. Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bij komen (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

1.4.5.     Langer in het lager onderwijs

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer volgen, tenzij de klassenraad van de school waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde een gunstig advies geeft. De klassenraad geeft dit advies op jouw vraag. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad neem jij als ouder een beslissing.

Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaar lager onderwijs volgen. Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde nodig. De klassenraad geeft dit advies op jouw vraag of op eigen initiatief. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad neem jij als ouder een beslissing.

Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar.

1.4.6.     Uitschrijving

Eenmaal ingeschreven, blijft je kind ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als één van de volgende situaties zich voordoet:

 • Je kind voldoet niet langer aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Je kind verlaat zelf onze school.
 • Je kind wordt als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school gestuurd.
 • Je kind is ingeschreven onder ontbindende voorwaarde en na afweging blijkt dat het voor je kind niet mogelijk is om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. Als we ook een individueel aangepast curriculum niet haalbaar zien, kan de inschrijving na overleg met jou als ouder en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval:
  • ofwel op het moment dat je kind in een andere school ingeschreven is en uiterlijk een maand (vakantieperioden niet inbegrepen) na onze beslissing;
  • ofwel op het einde van het huidige schooljaar;
  • ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar.
 • Je kind is reeds ingeschreven maar zijn noden wijzigen. We onderscheiden daarbij twee situaties:
  • Het CLB maakt een IAC-verslag op omdat ook na redelijke aanpassingen het voor je kind niet mogelijk is om het gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen. De inschrijving kan dan na overleg met jou als ouder en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval ofwel op het einde van het huidige schooljaar ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast curriculum haalbaar zien.
  • Het CLB wijzigt het IAC-verslag* omdat ook na redelijke aanpassingen het voor je kind niet mogelijk is om het individueel aangepast curriculum te blijven volgen. De inschrijving kan dan na overleg met jou als ouder en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval ofwel op het einde van het huidige schooljaar, ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar.
 • Je gaat niet akkoord met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar.

1.5.       Schooluitstappen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen.

Mogelijke daguitstappen zijn:

een schoolreis 

een sportdag

een boerderijbezoek

het Gravensteen

de school van toen

het cultureel centrum

het techniekfestival

het bos

het ziekenhuis

de fabriek energiek

het politiekantoor

Er zijn ook meerdaagse schooluitstappen :

 • 3de en 4de leerjaar, 3 dagen (2 nachten) Sint-Jan-In-Eremo
 • 5de leerjaar, 5 dagen (4 nachten) Durbuy
 • 6de leerjaar, 5 dagen (4 nachten) Nieuwpoort

Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter dan één schooldag duren.

We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één dag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap worden verwacht op school aanwezig te zijn.

Het zwemonderricht begint in de 3de kleuterklas. In het 4de leerjaar gaat uw kind gratis zwemmen. Voor het zwemmen is een badmuts verplicht, volgens de kleur van de niveaugroep (rood, blauw, groen).

De school zorgt zelf voor deze badmutsen. Dit wordt geregeld via de schoolrekening. Badmutsen die niet beschadigd zijn, kunnen kosteloos omgewisseld worden indien er een nieuwe kleur nodig is.

1.6.       Verboden te roken

Op school geldt er een permanent rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen en aan de schoolpoort. Dit rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt : leerlingen, schoolteam, ouders, bezoekers, …

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen die kadert binnen ons sanctioneringsbeleid.

Er geldt ook een rookverbod tijdens de schooluitstappen en andere activiteiten die wij als school organiseren.

Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

1.7.       Verkoop, reclame en sponsoring

Wij mogen geen handelsactiviteiten uitoefenen alleen om onszelf te verrijken. Het is wel toegestaan om beperkte winst te maken om onze werking te bekostigen. Die handelsactiviteiten moeten passen in de normale dienstverlening aan onze leerlingen of in de afwerking van het leerprogramma.

We maken geen reclame bij verplichte activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding in de turnzaal) of leermiddelen (bv. in een werkboek of agenda). Bij een facultatieve activiteit, zoals een meerdaags schooluitstap, mogen we enkel de naam vermelden van de persoon of organisatie die ons hielp dit gratis of tegen een lagere prijs aan te bieden.

De reclame of sponsoring :

 • moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van onze school ;
 • mogen geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke toestand van onze leerlingen;
 • moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen ;
 • mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van onze school niet in het gedrang brengen.

2       Wat mag je van ons verwachten ?

2.1.       Hoe begeleiden we je kind ?

2.1.1.       Leerlingenbegeleiding

Wij hebben de opdracht om voor elke leerling kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. 

Je kan onze visie op leerlingenbegeleiding vinden op de website van de school.

2.1.2.       Huiswerk

In het kader van „leren leren‟ vinden we het belangrijk dat kinderen een huistaak tot een goed einde kunnen brengen. In groeiende lijn, proberen we aangepast aantal, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad te voorzien.

Je kan onze visie op huiswerk vinden op de website van de school.

2.1.3       Agenda van je kind

Hoe wij werken met een schoolagenda kan je lezen in onze visie op huiswerk, op de website van de school.

2.2.       Leerlingenevaluatie

2.2.1.     Breed evalueren

Onze visie op evalueren kadert binnen het pedagogisch project van de school en is te vinden op de website van onze school. (www.vbs-bijenkorf.be)

2.2.2.     Visie op rapporteren

Onze visie op rapporteren kadert binnen het pedagogisch project van de school en is te vinden op de website van onze school. (www.vbs-bijenkorf.be)

2.3.       Getuigschrift basisonderwijs

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die je kind doorheen zijn onderwijsloopbaan maakte, en de zelfsturing die je kind toont, zeker een rol spelen.

Ook leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen, waarbij het curriculum nauw aanleunt bij het gemeenschappelijk curriculum, kunnen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. De klassenraad beslist of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald.

Wanneer we het getuigschrift uitreiken, kun je vinden op onze jaarkalender (afscheid 6de) 

Algemene regel is dat de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 30 juni door de school aan de ouders wordt meegedeeld. 

De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.

Behaalt je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan ontvang je een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt. We geven daarbij ook bijzondere aandachtspunten voor de verdere onderwijsloopbaan van je kind. Je krijgt een verklaring waarin het aantal en de soort gevolgde schooljaren lager onderwijs van je kind staat.

Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun kind, hebben toegang tot een beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs.

2.4.       Met wie werken we samen ? CLB, ondersteuningsnetwerk

2.4.1.     Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Adres :                 Halvemaanstraat 96, 9000 Gent

Tel. :                      09/277.84.00

Contactpersoon :            Laura Vincke

CLB verpleegster :         Elke Staes

CLB arts :                          Fien Suy

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen :

 • Het leren en studeren
 • De onderwijsloopbaan
 • De preventieve gezondheidszorg
 • De psychisch en sociaal functioneren

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website https://www.vclbgent.be/

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als wij aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, dan doet het CLB een begeleidingsvoorstel naar je kind. Het CLB zet de begeleiding enkel voort als jullie daarmee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind zelfstandig kan beslissen om in te stemmen met de CLB-begeleiding.

Wij als school hebben recht op begeleiding door het CLB. Het CLB begeleidt ons door:

 • bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school te signaleren;
 • ons op de hoogte te brengen van bepaalde behoeften van leerlingen;
 • ons versterking aan te bieden bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je geeft toestemming bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kun je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling een multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je kind van een school komt die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan ons CLB. Jij hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat het dossier van je kind wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB of in één van de vestigingen van het CLB.

Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een GC-verslag of IAC-verslag* kun je je niet verzetten. In principe worden GC-verslagen en IAC-verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

Je kunt je ook niet verzetten tegen:

 • De begeleiding van spijbelgedrag.
 • De systematische contactmomenten. Het onderzoek is verplicht. Het CLB doet daarvoor 5 keer in een onderwijsloopbaan een gratis aanbod. Er is aandacht voor zicht, gehoor, ontwikkeling en welbevinden. Dit kadert in het recht om als kind/jongere op scharniermomenten in het leven eenzelfde aanbod te krijgen. Als ouder of bekwame leerling kan je je niet verzetten tegen dit onderzoek. Je kan wel bezwaar maken tegen een bepaalde CLB-medewerker. Je kan dan vragen om het onderzoek door een andere arts van het CLB of door een arts buiten het CLB te laten uitvoeren. Dit kan door een aangetekende brief te sturen of dit bezwaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs of via een beveiligde digitale zending te sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van 90 dagen het medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een arts buiten het CLB. In dat laatste geval moet je wel zelf de kosten betalen. Het verslag van het onderzoek moet je binnen de 15 dagen bezorgen aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. Als je bij een volgend systematisch contactmoment opnieuw bezwaar hebt tegen een medewerker, of je wil opnieuw een arts buiten het CLB, dan moet je dat opnieuw laten weten.
 • De maatregelen die genomen moeten worden voor een beperkt aantal ziekten die een grote impact kunnen hebben op de omgeving van de persoon die ziek is. Ouders, leerlingen en scholen zijn verplicht om deze maatregelen en adviezen, omschreven in het draaiboek besmettelijke aandoeningen, te volgen. Het doel is de bescherming van de andere leerlingen, het personeel van de school en de ruimere maatschappij.
 • De hogervermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Het CLB biedt ook een aantal gratis vaccinaties aan. Een ouder en/of een bekwame leerling kan op elk vaccinatiemoment een vaccinatie weigeren. Een eenmalige weigering voor alle vaccinaties in de hele onderwijsloopbaan kun je niet doen.

2.4.2.     Leersteuncentrum

Het leersteuncentrum biedt leersteun aan de school op basis van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leraren en het schoolteam met een maximaal effect op de klasvloer. Leersteun is ondersteuning die de maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van jouw kind bevordert en die de competenties van leraren versterkt in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leersteun zet in op het creëren van een inclusieve klaspraktijk en inclusieve schoolcultuur.

Onze school is aangesloten bij het leersteuncentrum Neon+. Dit leersteuncentrum biedt leersteun aan voor type basisaanbod, type 2, type 3, type 4, type 7 en type 9. Voor type 6 werkt dit leersteuncentrum structureel samen met het specifiek leersteuncentrum Spermalie Brugge.

De school kan leersteun aanvragen voor alle leerlingen die beschikken over een GC-verslag of IAC-verslag. Zo’n verslag wordt opgemaakt door het CLB in overleg met de school en ouders.

De leerondersteuner komt naar de school. Hij kan je kind, de lera(a)r(en) en/of het hele schoolteam ondersteunen. Het leersteuncentrum geeft het leersteuntraject van je kind vorm in overleg met de school, jou als ouder en waar mogelijk je kind zelf. Het CLB kan hierbij betrokken worden als dat nodig zou zijn.

Voor algemene vragen over leerondersteuning kun je terecht bij het informatiepunt van het leersteuncentrum. Wanneer je klachten zou hebben over de leersteun, dan kun je een klacht indienen bij het leersteuncentrum. Als de klacht onvoldoende gehoord of behandeld zou worden door het leersteuncentrum, dan is er bemiddeling mogelijk door het CLB.

2.4.3.     Buitengewone basisschool

Met een IAC-verslag kan je kind de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs.

Een combinatie buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs is ook mogelijk. Dan kan je kind maximaal halftijds de lessen of activiteiten bijwonen in een school voor buitengewoon onderwijs. Deze mogelijkheid is een gunst, geen recht. Dit betekent concreet dat beide scholen hiermee akkoord moeten gaan. We maken daarover afspraken in overleg met jou als ouder, waar mogelijk je kind en het CLB. Op de momenten dat je kind les volgt in het buitengewoon onderwijs, heeft het geen recht op leersteun vanuit het leersteuncentrum. De school voor buitengewoon onderwijs staat dan in voor de ondersteuning.

2.5.       Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

Als je kind wegens chronische of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) moet je als ouder een aanvraag (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. 

2.5.1. Bij langdurige ziekte of ongeval (niet-chronische ziekte)

 • TOAH kan bij een niet-chronische ziekte pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen (vakantieperiodes meegerekend).
 • Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat je kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat je kind onderwijs mag krijgen.
 • Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH per week. We beslissen in overleg met jou over het tijdstip en de eventuele spreiding van die lestijden.
 • Je kind blijft recht hebben op TOAH als het na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen door ziekte of ongeval wekelijks minder dan 5 halve schooldagen aanwezig kan zijn op school. TOAH en onderwijs op school kan dan gecombineerd worden.
 • Als de ziekteperiode wordt verlengd of als je kind binnen de 3 maanden hervalt, kan TOAH verlengd worden. De wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen hoeft niet meer doorlopen te worden. Je hoeft dan ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

2.5.2. Een chronische ziekte

 • Een chronische ziekte is een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, astmapatiëntjes …).
 • Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest van een arts-specialist dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.
 • Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid van 9 halve schooldagen. Die uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. We moeten daar dan samen akkoord mee gaan. TOAH vindt dan plaats buiten de normale schooluren, maar kan niet tijdens de middagpauze worden georganiseerd.
 • De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele loopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dat dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

Je kind moet op 10 kilometer of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan zijn we niet verplicht om TOAH te organiseren.

Als je kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, informeren we jou over de mogelijkheid van TOAH. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van TOAH vervuld zijn, kunnen we ermee van start gaan. We gaan dan op zoek naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. We maken afspraken met de TOAH-leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van je kind. TOAH is gratis voor jou.

Wij kunnen in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet (www.bednet.be). Dat biedt de mogelijkheid om gratis van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. We maken dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Synchroon internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis.

Met vragen daarover kun je steeds terecht bij de directie.

2.6.       Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn door revalidatie tijdens de lestijden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);
 • revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Je moet toestemming vragen aan de directeur om je kind revalidatie tijdens de lestijden te laten volgen.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moeten wij over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, het aantal keer en de duur van de revalidatie blijkt;
 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moeten wij over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dat advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden.
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is.
 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Wij delen die beslissing aan jou mee.

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school.

2.7.       Stappenplan bij ziekte of ongeval

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.

Op onze school zijn enkele collega’s geschoolde Rode Kruis medewerkers. Zij zullen de eerste zorgen toedienen en een inschatting maken van de verder te volgen stappen.

Er worden steeds verzekeringspapieren meegegeven wanneer een kind naar een dokter of ziekenhuis moet.

Voor vragen i.v.m. het invullen en afhandelen van de verzekeringspapieren kan je steeds terecht bij de directeur.

2.8.     Medicatiegebruik en andere medische handelingen

2.8.1.Gebruik medicatie op school

Je kind wordt ziek op school

Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kun je verkrijgen bij de arts.

In uitzonderlijke gevallen (indien kind te jong) kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit.

2.8.2.Andere medische handelingen

Je kunt ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde handelingen, binnen ons kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit.

2.9.       Privacy

2.9.1.     welke informatie houden we over je kind bij ?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de onderwijsloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we voor ons beleid op leerlingenbegeleiding.

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk.

De gegevens van je kind verwerken we daarbij met het programma informat. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind (zoals de klassenraad, het CLB en het leersteuncentrum).

Om goed te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken.

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn.

Als je vragen hebt over de privacy van je kind of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, kun je contact opnemen met de directie.

2.9.2.     Welke info geven we door bij verandering van school ?

Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de onderwijsloopbaan van je kind doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. We doen die overdracht enkel in het belang van je kind.

Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek – inzien. Je kunt je tegen de overdracht van de gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moet je ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na de inschrijving van je kind in de andere school laten weten. We zijn verplicht om aan de nieuwe school te melden als je kind een GC-verslag of IAC-verslag heeft. De nieuwe school kan dit GC-verslag of IAC-verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een IAC-verslag geven we daarvan ook een kopie aan de nieuwe school.

Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

2.9.3.     Maken en publiceren van beeld- en geluidsopnames

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website of sociale media. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke manier informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, doen dat steeds met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van de onderwijsloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van die beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via ons toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele onderwijsloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw je toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Je kunt daarvoor contact opnemen met de directie.

We wijzen erop dat die privacyregels ook voor jou en je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

2.9.4.     recht op inzage, toelichting en kopie

Je kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kunt inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Je kunt foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verbeteren of verwijderen. Ook kun je een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven over anderen, zoals medeleerlingen.

2.9.5.     bewakingscamera’s

Wij maken geen gebruik van bewakingscamera’s. Indien wij dit toch zouden overwegen om de veiligheid te garanderen, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

3.    Wat verwachten we van jou als ouder ?

3.1.       Engagementsverklaring tussen jou en onze school

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Met deze engagementsverklaring maken we wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk dat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

3.1.1.     Oudercontacten

Als ouder ben je eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een info-avond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken.

We organiseren regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan (zie onze kalender). Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan je op elk moment zelf een gesprek (via mail of telefoon) aanvragen met de directeur, de zorgcoördinator of de klasleerkracht(en).

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen over de evolutie van je kind.

3.1.2.     Aanwezigheid op school en op tijd komen

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid.

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen, dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.

De school begint om 08.25 uur en eindigt om 15.25 uur (op woensdag  om 12.05 uur).

Kinderen die te laat toekomen, melden zich aan bij het secretariaat. We verwachten dat je ons voor 08.40 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. (we kunnen dan tijdig de gereserveerde maaltijd afzeggen).

Als je je kind na het einde van de schooldag nog niet hebt opgehaald en ons niet hebt verwittigd over de reden van het laattijdig ophalen, dan gaat je kind naar de betalende naschoolse opvang van zodra die start (15u55).

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.

Je kunt steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

3.1.3.     Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dat houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dat doen we door te werken met een leerlingendossier. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben voortdurend nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dat aan de directeur. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig en haalbaar zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, hangt af van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zijn verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als je kind daar nood aan heeft. Je kunt dit als ouder niet weigeren. We gaan wel met jou in overleg bekijken hoe we dit organiseren. Daarbij zullen we aangeven wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Weliswaar verwachten we dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je de afspraken die we samen maken ook opvolgt en naleeft.

3.1.4.     Onderwijstaal Nederlands

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (vb taalintegratietraject voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

3.2.       Ouderlijk gezag

3.2.1.     Neutrale en open houding tegenover beide ouders

We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders scheiden, wil de school extra zorg en aandacht geven.

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij trekken voor één van beide ouders. Wij hopen dat ouders de echtscheidingszaak buiten de school houden. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.2.2.     Afspraken rond informatiedoorstroom

We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie en informatiedoorstroming.

 • Alle briefwisseling gebeurt via mail naar beide ouders (tenzij een van de ouders geen informatierecht bezit na een vonnis door de rechtbank).
 • Rapporten kunnen dubbel meegegeven worden, zodat beide ouders het rapport van hun kind kunnen inzien. 
 • Bij oudercontacten worden beide ouders uitgenodigd om op hetzelfde moment de info van de klasleerkracht te horen. 

3.2.3.     Co-schoolschap is niet mogelijk

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten de inschrijving van een leerling weigeren als ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

3.3.       Schoolkosten

3.3.1.     Overzicht kosten – bijdragelijst

In de bijdragelijst vind je een overzicht met schoolkosten die we kunnen vragen. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je zeker zal moeten maken. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen : maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. (middagtoezicht, eetmalen, soep, drankje…)

In de bijdrageregeling staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen.

Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdragelijst werd besproken op de schoolraad en is terug te vinden op de website van onze school.

Indien u voor niet-verplichte activiteiten in aanmerking komt voor een sociaal tarief, kunt u contact opnemen met de directie. Op de website vindt u de voorwaarden voor sociaal tarief.

Voor verplichte activiteiten werd een maximumbedrag vastgelegd:

voor het kleuteronderwijs: max. € 55

voor het lager onderwijs : max. € 105

Bijdrageregeling meerdaagse uitstappen (extra-muros):

Momenteel is het maximumbedrag vastgelegd op € 520 voor de volledige duur van de lagere school. 

3.3.2.     Wijze van betaling

Je krijgt maandelijks een schoolrekening via mail. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 8 dagen na afgifte.  We verwachten dat de rekening betaald wordt via domiciliëring of via overschrijving.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

3.3.3.     Bij wie kan je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt ?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. We maken dan een afspraak over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

3.3.4.     Recupereren van kosten

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

3.4.       participatie

3.4.1.     Schoolraad

De schoolraad is een formeel veplicht participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van :

 • Ouders : Annelies Fordeyn, Tineke De Meyer, Dries Claeys
 • Personeel : Chantal Temmerman, Dirk Galle, Griet De Dapper
 • Lokale gemeenschap : Brigitte De Ridder, Anne Langouche, Martin Persan 

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per groep.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.

De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook raadplegen.

De schoolraad wordt om de vier jaar samengesteld.

De leden van de ouder- en personeelsgeleding worden door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden gekozen door de twee voornoemde geledingen.

3.4.2.     Oudercomité

Het oudercomité neemt initiatieven om de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen en organiseert informatieve en vormende activiteiten. Het heeft ook een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. Het richt tevens ondersteunende activiteiten in om de schoolwerking financieel en daadwerkelijk te ondersteunen.

Voorzitter :                      Ragna Haemelynck

contactgegevens :         oudercomite@vbs-bijenkorf.be

3.5.       Gebruik van sociale media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, personeelsleden en ouders op sociale media.

Neem je als ouder deel aan sociale media van de school, dan verwachten we dat je de privacy van leerlingen, personeelsleden en andere ouders respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school hebben opgesteld.

3.6.       Afspraken over communicatie

Binnen de school gelden er afspraken over de communicatie tussen het schoolteam, de ouders (en leerlingen).

Gebruikte communicatiekanalen

Telefoon 09/357 75 21

Er wordt een permanene voorzien op het secretariaat. Tijdens deze uren (van 08.00u tot 16.30u) kan u de school telefonisch bereiken. 

Gelieve er rekening mee te houden dat het altijd mogelijk is dat de secretariaatsmedewerker gedurende een korte periode niet op het secretariaat aanwezig is. In dat geval belt u best enkele ogenblikken later terug. 

Afwezigheden worden telefonisch en via het mailadres van de klasleerkracht gemeld. Zaken waarbij wij kort op de bal moeten kunnen spelen of die emotioneel geladen zijn, bespreekt u best per telefoon of in persoon. 

E-mail 

Het officiële kanaal voor communicatie of berichtgeving gebeurt via het e-mailadres van de individuele leerkracht: voornaam.naam@vbs-bijenkorf.be De uitzondering hierop zijn de e-mailadressen van de directie: directie@vbs-bijenkorf.be en het secretariaat: secretariaat@vbs-bijenkorf.be 

Goede afspraken maken goede vrienden

– Bij elke mail/elk bericht moet men zich afvragen of dit de beste weg is. Deze weg is goed om te informeren of een korte vraag te stellen.

– Emoties zijn vaak een slechte leidraad bij het versturen van mails/berichten. 

– Voor vragen van algemene aard blijven de directie of het secretariaat het aanspreekpunt. 

– Berichten worden 1 keer per 24 uur door het teamlid gelezen. 

– U mag een antwoord verwachten binnen de 2 werkdagen. 

– We verwachten niet van het team dat ze na 20u en in het weekend berichten van ouders beantwoorden. 

4.    Wat verwachten we van je kind ?

4.1.       Leerplicht en afwezigheden

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind effectief kleuteronderwijs volgde.

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 8.40 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij directie of secretariaat. Komt je kind meerdere keren te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kind kunnen verhogen.

4.1.1. Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs

Leerlingen jonger dan 5 jaar in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

4.1.2. Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs!

4.1.3. Je kind is niet leerplichtig in het lager onderwijs

Voor niet 5-jarige en dus niet leerplichtige leerlingen in het lager onderwijs gelden dezelfde regels bij afwezigheden als die voor voltijds leerplichtige leerlingen. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.

4.1.4. Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook 5-jarige leerlingen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.

Gewettigde afwezigheden

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden:

 • wegens ziekte
  • Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch attest nodig.
  • Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje (handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt.
  • Is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB.
  • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of het briefje aan de leerkracht. Wij nemen contact op met het CLB bij twijfel over een medisch attest.

 • andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
  In volgende situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn. Voor die afwezigheden is geen toestemming van de directie nodig. Je verwittigt de school wel vooraf. Je bezorgt ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft.
  • Je kind woont de begrafenis of het huwelijk bij van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant. Het gaat hier enkel over de dag van de begrafenis zelf. Wanneer het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vraagt, bv. omdat het een begrafenis in het buitenland is, dan is voor die bijkomende dagen altijd een toestemming van de directie nodig.
  • Je kind woont een familieraad bij.
  • Je kind moet verschijnen voor de rechtbank (bv. om gehoord te worden).
  • Bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming.
  • De school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk.
  • Je kind viert een feestdag die hoort bij zijn geloof:
  • Islamitische feesten:
   het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)
  • Joodse feesten:
   het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen)
  • Orthodoxe feesten:
   Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest
  • Je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte. De afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het gaat niet over het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor je kind (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie moet een document afleveren waaruit blijkt dat je kind effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dat document is geldig voor één schooljaar en moet eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd worden.
 • afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting
  De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door ons wordt opgevangen.
 • afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is
  Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dat op voorhand met de directie. Voor die afwezigheden is een toestemming van de directie nodig. Soms zijn er ook extra voorwaarden nodig. Het gaat om een afwezigheid wegens:
  • persoonlijke redenen;
  • het rouwen bij een overlijden;
  • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben);
  • school-externe interventies;
  • trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen);
  • revalidatie/logopedie tijdens de lestijden;
  • het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners (de zogenaamde ’trekperiodes’).

Let op: wij kunnen geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. Volgens de leerplicht moet je kind naar school gaan van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteren wij het CLB. Samen werken wij rond de begeleiding van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een gesprek.

4.2.       Participatie leerlingenraad

Kinderen kunnen vertegenwoordigd worden in de leerlingenraad. Een leerlingenraad is verplicht als 0 procent van de leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar (minstens 3 leerlingen) erom vraagt.

De leerlingenraad wordt verkozen onder de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar en jaarlijks bij het begin van het schooljaar. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een klasleerkracht.

4.3.       Wat mag en wat mag niet ?

4.3.1.     Kleding

Leerlingen dragen nette en verzorgde kledij. Op school past geen vakantie- en strandkledij.

Ook de haartooi is verzorgd en hygiënisch.

In de lagere school dragen de kinderen gymkledij van de school : T-shirt en broekje. Bij voorkeur dragen ze ook gympantoffels met witte zolen, best zonder veters, dat bespaart heel wat tijd.

Om hygiënische redenen wordt alle gymkledij opgeborgen in een linnen zakje. De gymkledij blijft doorgaans op school, maar wordt regelmatig meegegeven voor een wasbeurt.

4.3.2.     Persoonlijke bezittingen

We vragen geen waardevolle voorwerpen mee te brengen naar school.

We vragen om kleding en materiaal te naamtekenen. 

Leerlingen gebruiken geen GSM op school.

Leerlingen brengen ook geen snoep mee naar school.

Er wordt geen speelgoed meegebracht van thuis. Enkel springtouwen, elastieken en knikkers worden op eigen risico meegebracht.

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a. :

 • multimedia-apparatuur, zoals GSM, tablet, … worden door de leerlingen niet meegebracht naar school.
 • wapens en voorwerpen, die als wapen kunnen gebruikt worden, horen niet thuis op school.
 • juwelen (oorringen, ringen, uurwerken …) dragen, is op eigen verantwoordelijkheid.

4.3.3.     Gezondheid en milieu op school

De kinderen mogen een eigen drinkfles meebrengen naar school.

Tijdens de speeltijden kunnen de kinderen een stuk fruit (of een koek in de namiddag) meebrengen in een doosje.

De koek wordt zonder papiertje in het doosje opgeborgen.  Op deze manier weren wij koekpapiertjes op school.

De doosjes zijn genaamtekend en worden ’s morgens in de koek- of fruitmand gelegd aan de ingang van de klasdeur.

In onze school is het van belang om op een verstandige manier om te gaan met voeding. De kinderen moeten het evenwicht vinden in gezonde voeding. We verwachten van onze ouders dat zij rekening houden met deze afspraken bij het vullen van de lunchbox. We verwachten ook van ouders dat ze kinderen naar school sturen na een gezond ontbijt.

 • Wij gaan voor een frisdrankvrije school.
 • We streven naar een permanente beschikbaarheid van water. 
 • In de refter kan er water of soep gedronken worden.
 • Wij gaan ook voor een snoepvrije school, waar aandacht is voor gezonde tussendoortjes.
 • De kinderen mogen knabbelgroenten of fruit meebrengen als tussendoortje in de voormiddag
 • In de namiddag stimuleren we opnieuw groenten of fruit. Een koekje of boterham kan dan ook. 
 • Op onze school is er aandacht voor een ‘gezond’ weekmenu. Een evenwichtig aanbod van de maaltijd is belangrijk. Het stimuleren van het eten van meer groenten bij onze kinderen is een blijvend actiepunt.
 • Er wordt steeds van alles geproefd.
 • Soep moet door iedereen 1/2 opgedronken worden.
 • We zien erop toe dat er met mes en vork wordt gegeten.
 • Boterhammen worden meegebracht in een brooddoos (genaamtekend).

Als fitte en gezonde school vinden we het belangrijk om, samen met de ouders, de gewoonte van fruit eten te ondersteunen. Vandaar dat we op onze school kinderen motiveren om fruit mee te brengen.

Enkele praktische opmerkingen :

 • voorzie een aangepaste portie naargelang uw kind.
 • het is de bedoeling dat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig kan eten, dus best geschild / voorgesneden.
 • het fruit wordt meegebracht in een handig doosje dat genaamtekend is.
 • bananen zijn best niet te rijp (kwetsbaar).
 • het is handig indien u een servet, lepeltje, vorkje meegeeft.

4.4.       Herstel- en sanctioneringsbeleid

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind.  Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent dat wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

4.4.1.     Gedragsregels en afspraken rond pesten

Vanuit ons opvoedingsplan besteden we aandacht aan wellevendheid. We ijveren dat de kinderen zich beleefd en voornaam gedragen, met keurige omgangstaal, respectvol naar anderen. 

Leerlingen moeten respect opbrengen voor kledij en materialen van anderen, alsook voor het schoolmateriaal, -meubilair en de gebouwen. 

Kinderen die bij bovenstaande items in de fout gaan worden…

1ste lichte overtreding 

 • Kind wordt aangesproken en we laten de regel herhalen.

2de (zelfde) lichte overtreding

 • Kind krijgt een time-out (= weg van het spel of van de activiteit) volgens zijn/haar leeftijd (1 min per levensjaar)

3de (zelfde) lichte overtreding

 • Kind krijgt een blauwe nota in zijn/haar agenda (vooraan in de flap)

Na 3 blauwe nota’s volgt een schrijfstraf (volgens leeftijd*).

1 zware overtreding

 • Kind krijgt een rode nota en onmiddellijk een schrijfstraf (volgens leeftijd*)

*Klas 1 en 2

De leerkracht duidt de afspraak aan en het kind maakt hierover een tekening.

*Klas 3 en 4

De leerkracht duidt de afspraak aan en het kind schrijft de uitleg bij deze afspraak over.

*Klas 5 en 6

De leerkacht duidt de afspraak aan en het kind schrijft zelf neer waarom het belangrijk is dat we deze regel naleven.

Indien de kinderen schade toebrengen, kan er een schadevergoeding volgen. 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, gaat de school als volgt te werk : 

 • gesprek met het slachtoffer
 • gesprek met de pester(s)
 • verzoenend gesprek tussen beide partijen indien mogelijk
 • indien nodig worden ouders betrokken om te komen tot een oplossing
 • andere leerlingen kunnen ingeschakeld worden om te helpen bij een bemiddeling (no blame methode)

Ingang van de school

Veiligheid op en rond de school vinden we belangrijk. De hoofdingang van de school is langs de Schoolstraat. De ingang langs het Akkerken (rode poort) wordt gebruikt van 08.15 uur tot 08.30 uur en van 15.30 uur tot 15.45 uur.

Voor de opvang kan je zowel langs de Schoolstraat als langs het Akkerken (naast de klassen van het 3de leerjaar) uw kind(eren) ophalen.

Speelplaats

We vragen medewerking aan de kinderen om de speelplaats en de school netjes te houden.

Tijdens de middagpauze en de speeltijden gaat niemand in de gangen of naar de klas zonder toestemming van een toezichter.

Het is niet de bedoeling om naschools vergeten materiaal op te halen. Per uitzondering kan dit, na aanmelding bij de directeur / secretariaat.

Bij het begin en het einde van de lessen wachten de ouders aan het hek om de kinderen af te halen.

Turnzaal

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Ieder kind krijgt wekelijks 2 lestijden gymles en tal van zwemlessen doorheen het jaar.

Bij uitstappen en verkeersveiligheid

Er wordt verwacht dat alle kinderen het gratis aangeboden fluo-jasje dragen die ze krijgen wanneer het kind wordt ingeschreven op school. Bij verlies wordt een nieuw fluo-jasje aangekocht voor 5 euro.

Ouders worden gevraagd om aan de schoolingang de verkeersregels na te leven i.v.m. parkeren.

De parking voor de school is voorbehouden voor het personeel van de school (tijdens de openingsuren van de school).

Voor de school is een zebrapad dat gebruikt wordt wanneer kinderen de straat oversteken.

Er is een ‘kiss and ride’-zone voorzien aan onze school.

Het oudercomité organiseert fluo- en helmacties.

De school organiseert verschillende onderwijsarrangementen om kinderen fietsvaardiger te maken.

Jaarlijks gebeurt er een fietscontrole door gemeentelijke diensten.

Bij vieringen (oa. verjaardagen)

De jarige krijgt extra aandacht. Bij kleuters en het 1ste leerjaar laten we een traktatie toe. Een kleinigheid om te eten, dat aansluit bij het gezond beleid van onze school. Grote slagroomtaarten zien we liever niet. We geven geen individuele cadeautjes die mee gaan naar huis. In het 2de tot 6de leerjaar wordt er niks meer meegebracht.

Hygiëne

In onze school hechten we belang aan hygiëne. We verwachten van onze ouders dat de kinderen net en verzorgd naar school komen. We verwachten ook dat ouders de school verwittigen bij besmettelijke ziektes.

We doen regelmatig een (discrete) luizencontrole. Nadien brengen we de ouders op de hoogte. Er gebeurt dan ook steeds een nacontrole.

 • Er is op school veel aandacht voor de hygiëne, ook in de toiletten.
 • De handen kunnen gewassen worden en er is voldoende toiletpapier aanwezig.
 • Bij de zwemles : douchen voor en na de zwemles.

4.4.2.     Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn :

 • Een gesprek met je kind.
 • Een time-out moment.
 • Naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken.
 • Een begeleidingsplan. Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn :

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen ;
 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep ;
 • een bemiddelingsgesprek ;
 • no blame-methode bij een pestproblematiek ;
 • een herstelgericht groepsoverleg (HERGO) :

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

4.4.3.     Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn :

 • een verwittiging in de agenda ;
 • een strafwerk ;
 • een specifieke opdracht ;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

4.4.4.     Tuchtmaatregelen

Let op : wanneer we spreken over directie, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs.

mogelijke tuchtmaatregelen zijn :

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen ;
 • een definitieve uitsluiting.

preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op : wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd :

 • De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft.
 • Jij en je kind worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Je kan worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
 • Voorafgaand aan het gesprek hebben jij, je kind en eventueel jullie vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 • Na het gesprek brengt de directeur jou binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

Bij een definitieve uitsluiting zoeken we samen met het CLB naar een nieuwe school. Als je geen inspanningen doet om je kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantieperiodes tussen 1 september en 30 juni niet meegerekend). Jij moet er dan op toezien dat je kind aan de leerplicht voldoet. Wij kunnen de inschrijving van je kind weigeren als je kind het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op onze school.

opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou.

Bij een definitieve uitsluiting heb je 1 maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van de inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou.

4.5.       Betwistingen

4.5.1.     Beroepsprocedure definitieve uitsluiting

Let op : wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt :

A. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur :

V.Z.W. Edugo Scholengroep

Sint-Jozefstraat 8

9041 Oostakker

Ondernemingsnummer : 0455.490.125

of

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de 5de dag nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de 3de dag na verzending te zijn ontvangen. Ook wanneer je de aangetekende brief eerder ontvangt, telt de 3de dag na verzending als startdatum voor het berekenen van de termijn. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • het beroep is gedateerd en ondertekend ;
 • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

B. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, maakt nooit deel uit van de beroepscommissie, maar wordt wel gehoord.

C. De beroepscommissie nodigt jou en je kind uit voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. De samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Vóór de zitting kun je het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van 10 dagen op. Dat betekent dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

D. De beroepscommissie streeft in haar zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van personen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

E. De beroepscommissie zal ofwel het beroep onontvankelijk, ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie deelt de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende brief mee. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

4.5.2.     Beroepsprocedure niet uitreiken getuigschrift basisonderwijs

Indien je als ouder niet akkoord gaat met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

Let op :

 • Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).
 • Wanneer we spreken over directie, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
 1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directie. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via mail naar directie@vbs-bijenkorf.be. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt.
 2. Dat verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Tijdens dat gesprek krijg je de kans om je bezwaren te uiten. De directie verduidelijkt via het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We maken een verslag van dat overleg. Het gesprek vindt fysiek plaats op school tenzij dit wegens veiligheidsredenen niet mogelijk is. Over de wijze waarop het gesprek plaatsvindt (fysiek dan wel via elektronische weg) ligt de beslissing bij de directie na afweging van de concrete omstandigheden of vraag.
 1. De directie deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden :
  • De directie vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen.
  • De directie vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.
 1. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directie of de beslissing van de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief :

V.Z.W. Edugo Scholengroep

Sint-Jozefstraat 8

9041 Oostakker

Ondernemingsnummer : 0455.490.125

 1. Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

   • Het beroep is gedateerd en ondertekend.
   • Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.
 2. De beroepscommissie zal jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
 3. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van personen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
 4. De beroepscommissie zal het beroep onontvankelijk verklaren, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht.

4.6.       Klachten

4.6.1.     Klachtencommissie

Ben je over iets niet tevreden op onze school, dan kun je contact opnemen met de directie. Samen zoeken we naar een oplossing. Blijf je bezorgdheden hebben, dan kun je contact opnemen met het schoolbestuur. Als ook dat niet tot een oplossing leidt, kun je klacht indienen bij de klachtencommissie.

Je kunt je klacht indienen:

De klachtencommissie kan je klacht enkel behandelen als die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De klachtencommissie is geen rechter en kan geen verplichtingen, sancties of schadevergoedingen opleggen. Ze kan alleen maar je ontevredenheid beluisteren en mogelijke oplossingen adviseren.

Meer informatie over de klachtencommissie vind je op de webapplicatie.

4.6.2.     Commissie inzake leerlingenrechten

Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten).

4.6.3.     commissie inzake zorgvuldig bestuur

Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie inzake Zorgvuldig bestuur (onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/wat-mag-en-moet-op-school/een-vraag-of-klacht-over-je-school/met-een-vraag-of-klacht-naar-de-commissie-zorgvuldig-bestuur). Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (onder andere kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring).

Copyright © 2024 Web en Meer. All Rights Reserved.