veiligheid en privacy

Uw kind wordt (samen met u) uitgenodigd voor online meetings, instructies en/of videolessen. Wij willen hierbij zorg dragen voor onze veiligheid en privacy.
Veel programma’s die we online gebruiken maken automatisch een back-up van beelden en geluiden (gesprekken). Via overeenkomsten en/of instellingen worden deze beveiligd tegen derden.
Als deelnemer van online meetings mag u zonder toestemming geen opnames (foto, video, geluid) maken (portretrecht, GDPR en CAO 81), dus evenmin bewaren of delen. Gelieve dit ook met uw kind te bespreken.
Artikel 22 van de Belgische Grondwet bepaalt dat ‘ieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald’.
Ook artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens voorziet in het beginsel dat eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Voor vragen of zorgen kan u terecht bij de directeur of ICT-coördinator van onze school.

Informatie over het coronavirus COVID-19 in onze scholengemeenschap (SEPTEM)

Beste ouders

Wij zijn bijzonder verheugd u te kunnen meedelen dat vanaf vrijdag 15 mei in principe de lessen op school opnieuw kunnen starten voor de leerlingen van het zesde, het eerste en het tweede leerjaar.  Deze leerlingen komen 2 volle dagen naar school. Voor de kleuters en de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar blijft preteaching via afstandsonderwijs voorlopig nog van toepassing. Zij moeten nog even thuis blijven.

Onze school zal in samenwerking met de gemeente verder voorzien in (nood)opvang voor kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen. In overeenstemming met de ontvangen richtlijnen moeten deze leerlingen strikt gescheiden blijven van de leerlingen die les volgen, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten, enz.

De veiligheid van alle kinderen en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de heropstart van onze school. De heropstart van de school kan dan ook slechts gebeuren op voorwaarde dat het preventieplan wordt goedgekeurd door de externe preventieadviseur. Op dinsdag 12 mei zal hij hiertoe een bezoek brengen aan elke school. We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. Het schoolbestuur, de directeur, alle personeelsleden en de preventieadviseur hebben de laatste weken hard gewerkt om de school zo veilig mogelijk te organiseren. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het preventieplan zal goedgekeurd worden.

Elke school heeft een draaiboek opgesteld waarin alle maatregelen, die werden getroffen, zijn opgesomd: voldoende fysieke afstand (van 1,5 m) bewaren, een correcte toepassing van handhygiene en de herinrichting van de klaslokalen, zodat de kinderen voldoende ver van elkaar zitten. Bovendien heeft de school alle noodzakelijke beschermingsmiddelen aangekocht voor het personeel en desgevallend voor de leerlingen.

De school zal de eerste dagen de nadruk leggen op het aanleren van de afstandsregel en een correcte handhygiëne. Bovendien zullen onze leraren bijzonder veel aandacht hebben voor het welbevinden van de kinderen, door hen onder meer te laten vertellen hoe ze de periode van de lockdown hebben beleefd. Misschien zijn er families die getroffen zijn geweest door COVID-19 met ziekenhuisopname of overlijden tot gevolg. Elk kind zal zijn verhaal kunnen doen.

Zoals u kan lezen, heeft onze school zeer hard gewerkt aan een veilige heropstart. Per mail ontving u de organisatie van onze school en praktische afspraken. Wij vragen u deze richtlijnen en afspraken nauwgezet te volgen. Samen blijven we gezond.

Vrijdag 12/6/2020 16 uur – 18 uur en zaterdag 13/6/2020 10 uur – 12 uur.

menu van de maand
jaarkalender
snelnieuws

Vrije Basisschool De Bijenkorf. Mogen we ons even voorstellen ?

De Bijenkorf is een knusse en fijne school met een groot hart ! Elk uniek kind verdient zo'n unieke school.

Een springlevendige, gezellige school als de Bijenkorf kleurt ook het web door zijn aanwezigheid.
Om van deze plek een echte ontmoetingsruimte te maken, zijn creatieve en expressieve bijdragen steeds welkom.
U kunt onze site best ontdekken door u te laten gidsen doorheen de verschillende menu's.
Het Bijenkorfteam wenst u alvast veel plezier op de "zwermtocht" doorheen onze school !