ABC van de school

lees hier uitgebreid over afspraken, voorschriften, instanties, enz.

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

agenda

In het lager is de schoolagenda een handig, informatief hulpmiddel voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Alle leerlingen houden dagelijks een agenda bij. Men kan er informatie terugvinden over de eventueel gegeven lessen en huistaken. Een leerling moet dagelijks zijn/haar agenda raadplegen om een goede studiehouding aan te leren. Geleidelijk aan leren leerlingen hun werk plannen, hun tijd organiseren en zichzelf controleren. De agenda kan ook gebruikt worden voor mededelingen van de school naar de ouders toe en omgekeerd : praktische info, opmerkingen, beoordelingen van houding en gedrag,… Het is van groot belang dat u deze aanpak ondersteunt door dagelijks de agenda na te kijken en te ondertekenen.

afwezigheden
  • De leerplicht gaat in na de zomervakantie van het jaar waarin het kind de leeftijd van zes jaar bereikt.
  • Vervroegd naar de lagere school komen of een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB. In het laatste geval mag de leerling geen 15 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
  • Het is goed om afwezigheden onmiddellijk telefonisch te melden. Ten laatste op de dag van terugkeer wordt een schriftelijke verklaring verwacht. De school vindt de aanwezigheid van jouw kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage.
  • Volgende reglementering geldt :
   • Een verklaring van de ouders :
    • voor een maximale afwezigheid van 3 opeenvolgende dagen wegens ziekte.
    • zo'n verklaring van ouders mag maximaal 4 keer in één schooljaar (al zijn daar briefjes bij voor slechts 1 halve dag). Daarna zijn medische attesten vereist.
   • Een medisch attest uitgereikt door een arts :
    • voor elke afwezigheid wegens een ziekte van meer dan drie opeenvolgende schooldagen.
    • voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat het kind in het lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.
    • schoolvakanties of weekends kunnen door ouders niet verlengd worden.
    • bij niet-gewettigde afwezigheden moet de school de gemeenschapsinspectie verwittigen.
   • Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

begeleiding van kinderen tijdens activiteiten

Ouders sanctioneren geen kinderen, ze kunnen hiervoor beroep doen op de aanwezige leerkracht(en). De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen. In de auto wordt gebruik gemaakt van de gordels. Kinderzitjes worden ingeschakeld conform de wettelijke bepalingen.

betalingen

Geen enkele leerling van de school hoeft geld mee te brengen naar school, tenzij het speciaal wordt vermeld (b.v. bus scholencross, …). Na elke maand krijgen de leerlingen een rekening mee naar huis. De ouders krijgen de gelegenheid om de factuur te controleren en na 3 dagen wordt het bedrag via domiciliëring automatisch vereffend.

bewegingsopvoeding

De school is een sportieve school ! Die weg willen we verder inslaan met jullie medewerking.
Hierbij is het nakomen van een eerder gegeven engagement zeer belangrijk. Het is ook een belangrijk signaal in de ontwikkeling van de kinderen.


CLB

Onze school wordt begeleid door : Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Holstraat 95 - 9000 Gent (tel.: 09 269 89 00). Op maandag- en dinsdagvoormiddag is de CLB-medewerker aanwezig op school. Hij/zij kan geraadpleegd worden door de ouders. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.

communicatie

Communicatie vinden we essentieel op onze school. Dit kan telefonisch, via mail, de website, de klasblogs, enz., maar evenzeer door tussentijdse informele contacten. Steeds welkom! Voor een uitgebreider gesprek is een afspraak vooraf wenselijk. Ouders die, wegens omstandigheden, wensen dat het rapport en belangrijke berichten dubbel worden meegegeven, kunnen dit aanvragen bij de directeur. De rapporten en brieven worden dan in tweevoud meegegeven met hun kind.


drank op school

Per maand kunnen drankjes besteld worden op school : melk. Eventueel kan u van thuis een eigen drankje meebrengen, maar dan houden we het bij dezelfde soorten zoals op school (geen cola's en zo). Om organisatorische redenen is het bij de jongste kleuters gemakkelijk dat een drankje besteld wordt via de school. In de namiddag wordt enkel water meegebracht.


engagementsverklaring
 • onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders
 • aanwezig zijn op school en tijdig op school zijn
 • begeleiding van de kinderen wordt in de klas en in onze algemene zorgaanpak afgestemd op de noden bij het kind. Dit alles binnen een haalbare context.
 • positief engagement ten aanzien de onderwijstaal
 • aanwezigheid op infomomenten en oudercontacten
extra-murosactiviteiten

Om  levensgerichte ervaringen nog verder te verruimen, organiseren we in de tweede graad en derde graad openluchtklassen. Deze gaan tweejaarlijks door.

ervaringsgericht onderwijs met uitstappen

Het is van enorm belang dat de leerlingen onderwijs krijgen dat nauw aansluit bij de wereld waarin ze leven. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan die activiteiten. Indien de ouders geen toestemming geven om aan één of andere activiteit deel te nemen, dienen zij dit vooraf schriftelijk aan de school te melden. Tijdens de activiteit dient de leerling wel aanwezig te zijn op de school. Er werd beslist dat de gezamenlijke prijs van de uitstappen redelijk moet blijven en het duidelijk meegedeeld wordt of dit deel uitmaakt van het toegelaten bedrag van de maximumfactuur.


financiële ondersteuning

Ouders die het door omstandigheden financieel moeilijk hebben, kunnen steeds contact opnemen met de directie van de school.


GSM op school

GSM's zijn op onze school niet toegelaten. Indien de kinderen in dringende gevallen hun ouders of iemand anders moeten bereiken, kunnen zij dat doen, na overleg met de directeur of de leerkracht, via de schooltelefoon.

gymmen
 • Voor het gymmen in het lager dragen kinderen verplicht een T-shirt en broekje van de school.
 • Het liefst dragen de leerlingen gympantoffels met witte zolen, best zonder veters; dat bespaart heel wat tijd. Om hygiënische redenen wordt alle gymgerei opgeborgen in een linnen zakje. Het gymgerei blijft doorgaans op school, maar wordt regelmatig meegegeven voor een wasbeurt.
 • Ieder kind krijgt wekelijks gymles en zwemles gemiddeld om de 14 dagen.
 • Geregeld wordt deelgenomen aan sportactiviteiten buiten de school. De ouders worden hierover tijdig geïnformeerd. Hiervoor verwijzen we graag naar de blog ‘bewegingsopvoeding’.
 • De school zorgt voor een goede begeleiding van de zwemlessen en streeft ernaar dat iedereen zo vlug mogelijk kan zwemmen. Een badmuts is verplicht. De gymleerkracht bepaalt de kleur naargelang de zwemcapaciteiten van het kind (rood, blauw, groen).
getuigschrift
 • Op het einde van het zesde leerjaar kan het schoolbestuur, op voordracht en na beslissing van de klassenraad , een getuigschrift basisonderwijs uitreiken. Dit getuigschrift wordt vereist bij inschrijving in het secundair onderwijs voor het leerjaar A.
 • De klassenraad bestaat uit de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep, eventueel aangevuld door de taak- en/of zorgleerkrachten. Deze raad oordeelt, na eventueel overleg met het CLB, of een leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen.
 • De basisvereiste om het getuigschrift te bekomen, is 50% van het totaal aantal punten behalen. Indien een leerling niet de helft haalt op de afzonderlijke vakken, dan zal de klassenraad beraadslagen over het wel of niet toekennen van het getuigschrift.
 • Wie geen getuigschrift behaalt, kan in het secundair enkel 1ste jaar B volgen. Na dit jaar kan alsnog het getuigschrift behaald worden.
 • Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift lager onderwijs krijgt, ontvangt een verklaring dat hij/zij de lessen in het laatste jaar van het lager onderwijs regelmatig heeft gevolgd. Dit attest wordt afgeleverd door de directie.

huistaken
 • We kiezen ervoor om de kinderen huiswerk te geven. We willen hiermee vooral de kinderen aanzetten om stapsgewijs tot zelfstandig werken te groeien. De school verwacht dat de kinderen de taken en lessen ernstig nemen.
 • In de hoeveelheid huiswerk zit een groeilijn van het 1ste tot het 6de leerjaar.
 • Als een huiswerk door omstandigheden niet af is, verwachten we een toelichting in de schoolagenda.
 • Als een kind te lang bezig is aan het huiswerk, is het de taak van de ouders te evalueren waardoor dit komt. Als dit het gevolg is van het niet begrijpen van de leerstof door de leerling, dan kan het werk stopgezet worden. Gelieve dit kenbaar te maken via een notitie in de agenda.
 • Het huiswerk van de leerlingen in een klas kan verschillend zijn en aangepast zijn aan de noden van het kind.

ingangen op school
 • Veiligheid op en rond de school vinden we belangrijk ! De hoofdingang van de school is langs de Schoolstraat. De ingang langs het Akkerken (rode poort) wordt gebruikt van 08.15 uur tot 08.30 uur en van 15.30 uur tot 15.45 uur.
 • Voor de opvang kan zowel langs Schoolstraat als langs het Akkerken (naast klassen 1ste leerjaar).
inschrijvingen
 • zie ONTDEK - ‘inschrijven en start peuters’

kledij
 • Wij verwachten dat uw kind verzorgd naar school komt. In elk seizoen moet de kledij voornaam en fatsoenlijk zijn. Ook bij zeer warm weer is er een verschil tussen vakantiekledij en kleding waarmee men naar school gaat. Schoeisel moet vast aan de voet zitten (geen losse sandalen).

logopedie en revalidatie
 • Het inschakelen van logopedie of revalidatiecentrum kan een schakel zijn in het zorgtraject dat gevolgd wordt. Voor meer duidelijkheid kan je terecht bij de zorgcoördinator of directie.
luizen

Wij doen meermaals systematische controle op luizen. Dan brengen we u op de hoogte of we al dan niet neten of luizen vonden in het haar van uw kind. Wij vragen ook om ons op de hoogte te brengen als u luizen/ neten aantreft in het haar van uw kind. Wij vragen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en het haar grondig behandelt indien er zich problemen voordoen. Als een kind herhaaldelijk met luizen naar school komt, zal de school ingrijpen of eventueel doorverwijzen naar de dokter.


medicatie/ ongeval / ziekte
middagverblijf en maaltijden
 • Er bestaan volgende mogelijkheden :
  - Men brengt boterhammen en een eigen drankje mee.
  - Men brengt boterhammen mee en drinkt soep.
  - Men bestelt een warme maaltijd met soep.
 • We vragen om maandelijks op de invulkaart de gewenste maaltijden al zoveel mogelijk aan te duiden.
 • Er kan nog elke dag gewijzigd worden. In het lager vragen we om dit dan te noteren in de schoolagenda. Bij de kleuters kan dit via het heen-en-weermapje (of mondeling door ouders aan de leerkracht).
 • Op woensdag kan er geen warme maaltijd of soep besteld worden.


onderwijs aan huis
 • zie schoolbrochure
opvang

De gemeente richt voor- en naschoolse opvang in op school, tegen betaling (met een kaartsysteem, per kwartier). Er is opvang voorzien van 07.00 tot 08.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur (op woensdag van 12.20 uur tot 18.00 uur). Ook op pedagogische studiedagen is er opvang voorzien. Er is geen opvang op schooleigen verlofdagen.

oudercomité
oudercontacten
 • eind augustus : welkomdag voor alle kinderen en ouders
 • september : infoavonden voor lager en kleuter, met toelichting van de klaswerking
 • oktober : oudercontacten kleuters
 • november : 1ste  individueel oudercontact lagere school
 • februari : 2de individueel oudercontact kleuter en lagere school
 • juni: oudercontacten op vraag van ouders of uitnodiging van de leerkrachten

Daarnaast zijn de leerkrachten en directie steeds bereid om, na afspraak, ouders te ontvangen om over eventuele moeilijkheden of schoolse activiteiten te spreken.


pesten

rapporten (aantal, portfolio mediaontwikkeling, portfolio bewegingsopvoeding)
 • De school vindt het belangrijk dat ouders inzicht hebben in het "leren" van hun kinderen. Daarom zijn er 4 rapporten voorzien per schooljaar, telkens na een periode van ongeveer 8 schoolweken. In onze rapporten willen we oog hebben voor de totale ontwikkeling van het kind. We vragen om telkens het rapport te handtekenen.


veilig naar school, veilig naar huis

Het is belangrijk stil te staan bij het nemen van de veiligste weg naar school en naar huis. Maak hierover duidelijke afspraken met uw kind(eren). Kinderen die vroeger op school aankomen, kunnen ofwel wachten op de oprit van de school, ofwel naar de voorschoolse opvang gaan. Vanaf 08.00 uur kunnen de kinderen op de speelplaats en is er toezicht door een leerkracht.

veranderen van school

Een tijdige en open communicatie hierover met de directie is hier heel belangrijk.

verjaardagen

In iedere klas wordt bijzondere aandacht besteed aan een jarig kind. Alle verjaardagen worden 'gevierd' met een lied, een dansje, een wens, een kroontje, … . Bij de kleuters mag de jarige eventueel een kleinigheid meebrengen voor de kinderen of de klas, maar dit is geenszins een verplichting. In het lager worden er geen traktaties meer meegebracht. Gelieve zich hieraan te houden.

verzekering

De school heeft een verzekering die lichamelijke schade dekt. De medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten worden deels door de mutualiteit en deels door de verzekering terugbetaald. Persoonlijke materiële schade en schade aan derden zijn niet gedekt.

zorg op onze school

Deze zorg wordt aangeboden in de kleuterschool en in de lagere school. Volgens de noden wordt de zorg aangeboden in de klas zelf (door klasleerkracht en/ of zorgleerkracht) of in de zorgklas).
We gaan ook hier voor een tijdige en regelmatige communicatie met de ouders. We streven naar een zo breed mogelijke zorgbasis, waarbij het op elkaar afstemmen van initiatieven onmisbaar is.

Zie ook 'zorgvisie'